• Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 2 december 2019 om 19.30 uur in de bestuurskamer van sporthal De Noort Syde.

  De agenda luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Notulen vorige vergadering; Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2019
  4. Ingekomen stukken
  5. Bespreekpunten
   - Jupiter vaart nieuwe koers (beleidsplan)
   - Toelichting indeling zaalfunctie, tellers en scheidsrechters
   - Aantrekken mini’s
   - Stichtingsbestuur
  6. Begroting
   - Vaststellen begroting 2020
   - Kascontrole
  7. Bestuursverkiezing
   - Wanne Verweij (herkiesbaar als lid van de PR-commissie)
   - Gerard Janmaat (herkiesbaar als lid van de vertegenwoordiging recreanten)
   - Nieuw lid scheidsrechterscommissie gezocht
  8. Rondvraag
  9. Sluiting